گزارش تصویری آیین بهره برداری از طرح توسعه و بهبود فضای فیزیکی اورژانس و دیالیز بیمارستان شهدای قاین با حضور وزیر بهداشت